NIESPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ TO NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU?

Sąd Najwyższy zajmie się udzieleniem odpowiedzi na pytanie jakie powinny być skutki prawne niesprawdzenia przez bank zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt konsumencki (sygn. akt III CZP 2/21).

Z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii zwrócił się Sąd Okręgowy w Poznaniu na kanwie sprawy o zapłatę wytoczonej przez Getin Noble Bank S.A. Chodzi o wykładnię art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 9 ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Bank udzielił kredytu konsumentce o bardzo niskich dochodach, która już w dacie zawarcia umowy nie miała szans na spłatę zadłużenia. Jej zdolność kredytowa nie została zbadana w sposób należyty, mimo że bank był do tego zobowiązany. W rezultacie, kobieta szybko zaprzestała spłaty rat i stała się niewypłacalna.

Rozpatrujący sprawę sąd I instancji uwzględnił roszczenia banku w całości. Sąd przyjął, że naruszenie obowiązku zweryfikowania zdolności kredytowej konsumenta nie ma wpływu na ważność umowy kredytowej. Do innych wniosków doszedł sąd II instancji, występując z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Udzielenie kredytu osobie, która obiektywnie nie poradzi sobie z jego spłatą, zdaniem tego sądu może istotnie rzutować na ważność zawartej umowy.

Warto przypomnieć, że naruszenie obowiązku należytej oceny zdolności kredytowej było już przedmiotem zainteresowania TSUE. W wyroku z dnia 27 marca 2014 roku (C-565/12) Trybunał orzekł, że sankcja stosowana w takim przypadku wobec banku powinna być „skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca”. Jak najbardziej można zatem rozważać nieważność umowy kredytowej.

Anna Sekura-Konopka radca prawny

NIESPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ TO NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU?