NAKAZ ZAPŁATY WYDANY Z URZĘDU WS. POLISOLOKATY

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 22 września 2021 roku w sprawie naszego klienta przeciwko UNIQUA TU S.A. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie referendarza sądowego Monika Jeran, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał, aby pozwany zapłacił powodowi kwotę 56 444,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz zwrócił koszty postępowania, w tym 1 000 PLN tytułem opłaty od pozwu, oraz koszty zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Co istotne, sprawa ta została skierowana do postępowania upominawczego, a nakaz zapłaty został wydany przez Sąd z urzędu zgodnie z dyspozycją art. 480­1 § 1 KPC w związku z art. 499 KPC. Treść tych przepisów uprawnia bowiem Sąd do wydania nakazu zapłaty bez uprzedniego wniosku powoda w przypadku, gdy dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny, a fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonymi do pozwu dokumentami i nie budzą wątpliwości.

Od dnia wniesienia pozwu w trybie postępowania nakazowego do dnia wydania nakazu zapłaty upłynęły 4 miesiące.

Sprawę prowadzi radca prawny Małgorzata Antropik oraz aplikant radcowski Marta Piwowarczyk

NAKAZ ZAPŁATY WYDANY Z URZĘDU WS. POLISOLOKATY