NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ – SĄD PODZIELA NASZ POGLĄD I UCHYLA WŁASNE POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w składzie SSR Katarzyna Dyrduł-Meissner, postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt IX 2909/20, na skutek zażalenia kancelarii, wydał korzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie w przedmiocie postanowienia o przekazaniu sprawy do rozpoznania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z uwagi na swoją niewłaściwość miejscową i rzeczową ustaloną z pominięciem przepisów o właściwości dla roszczeń wynikających z czynności bankowej. Zdaniem Sądu powództwo o zapłatę nie wynikało w tym przypadku z czynności bankowej i stwierdził on swoją niewłaściwość miejscową i rzeczową, a sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Zdaniem Sądu roszczenie klienta nie wynikało z czynności bankowej, lecz pozabankowej. W konsekwencji kancelaria złożyła zażalenie, na skutek czego Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

POSTANOWIŁ UCHYLIĆ WYDANE PRZEZ SIEBIE UPRZEDNIO POSTANOWIENIE.

Tym samym po raz kolejny potwierdzona została konsekwentnie podnoszona argumentacja Kancelarii, iż nie ulega wątpliwości, że realizowane przez Idea Bank S.A. czynności związane z pośredniczeniem i sprzedażą obligacji należą do czynności bankowych. Ponadto, warto podkreślić fakt, iż Sąd dokonał reasumpcji własnego wyroku w drodze samokontroli nie przekazując akt do sądu II instancji.

Orzeczenie to ma ogromne znaczenie dla spraw prowadzonych przez kancelarię na rzecz poszkodowanych obligatariuszy, POTWIERDZA BOWIEM MOŻLIWOŚĆ WYTACZANIA POWÓDZTW O ZAPŁATĘ TYTUŁEM ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZAINWESTOWANYCH W OBLIGACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO SIEDZIBY POWODA RÓWNIEŻ W PROCESACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA PO DOKONANIU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI IDEA BANKU.

Dodatkowo, na mocy tego samego postanowienia Sąd udzielił naszemu klientowi zabezpieczenia roszczeń, z którego to zabezpieczenia w obecnej sytuacji nie może on już niestety skorzystać, z uwagi na wstrzymanie wykonalności zabezpieczeń przez wydanie decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji pozwanego banku. Jest to jednak z pewnością pozytywny aspekt w sprawie, bowiem Sąd uznał, że roszczenie naszego klienta jest uprawdopodobnione.

Warto również nadmienić, że zarządzeniem z dnia 3 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Sąd zarządził doręczenie stronie pozwanej odpisu pozwu, zobowiązując ją jednocześnie do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 1 miesiąca. Sprawa zatem nabiera tempa i w związku z tym mamy nadzieję na rychłe wyznaczenie przez Sąd terminu pierwszej rozprawy!

Sprawę prowadzi Marzena Świniarska radca prawny

NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ – SĄD PODZIELA NASZ POGLĄD I UCHYLA WŁASNE POSTANOWIENIE