NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN...

Szanowni Państwo,

uprzejmie choć bez radości przyszło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Tadeusz Bulanda, w sprawie prowadzonej przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 22 września 2022 roku o ustalenie i zapłatę, wydał wyrok, na mocy którego

ODDALIŁ POWÓDZTWO NASZYCH KLIENTÓW oraz zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę po 1008 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył strony powodowej kosztami procesu w pozostałym zakresie.

W ustnych motywach sąd przekazał, iż w jego ocenie bank nie ustalał samodzielnie kursu walut, który wpływał na wysokość zobowiązania. W ocenie sądu skoro kwota kredytu została wyrażona w walucie franka szwajcarskiego to sposób wypłaty kredytu, czy też sposób przeliczenia kredytu przy wypłacie nie mógł wpływać na wysokość zobowiązania. Było ono nadal określone w takiej samej wysokości franka szwajcarskiego. W ocenie Sądu co najwyżej można by przyjąć, że Kredytobiorcy otrzymali mniej lub więcej kwoty wyrażonej w złotych polskich, gdyby od daty zwarcia umowy do momentu wypłaty kredytu zmienił się kurs franka szwajcarskiego.  

Według sądu, jeżeli chodzi o spłatę kredytu to w umowie została przewidziana możliwość przeliczania wpłat potrącanych z rachunku ROR. Z umowy ponadto wynika, że spłata kredytu może się odbywać także poprzez potrącanie stosownych świadczeń z rachunku walutowego oraz rachunku technicznego. Sąd wskazał, że do przeliczeń opartych na kursie z tabeli banku dochodziłoby tylko wtedy, kiedy świadczenie byłoby pobierane z rachunku ROR. Natomiast w  przypadku, kiedy kwota spłaty kredytu dokonywana będzie walutą kredytu (CHF) to środki będą pobierane w wysokości odpowiadającej racie kredytu lub ratę spłaty kredytu. W tym wypadku jedna z tych możliwości zakładała, że Kredytobiorcy mogą spłacać kredyt bez zastosowania kursu z tabeli banku.

W związku z tym w ocenie sądu taka okoliczność powoduje, że postanowienia zawarte w umowie, które odsyłają do kursu waluty zawartego w tabeli banku nie oznacza w przypadku tej umowy, że postanowienia te są abuzywne.

Niniejsza sprawa dotyczy umowy o Kredyt Mieszkaniowy WŁASNY KĄT Hipoteczny z  2008 roku.

Nie podzielamy stanowiska sądu, które jest rażąco sprzeczne z prawem cywilnym i konsumenckim polskim i unijnym. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia podjęta zostanie decyzja o złożeniu apelacji.  

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Magdalena Świder radca prawny.

NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN...