MBANK W ZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ – KANCELARIA ZDOBYWA 5 NOWYCH WYROKÓW!

21 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

 

w miniony wtorek mBank S.A. opublikował skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r., w którym poinformował o odnotowanej stracie netto w wysokości 2.279 mln PLN. Głównym determinantem straty były koszty ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów powiązanych z walutą obcą, głównie CHF.Aktualna sytuacja przekłada się na wyniki mBanku na giełdzie. Przez ostatnich 12 miesięcy wartość spółki obniżyła się o 39,39 %, a od początku roku akcjonariusze stracili 32,88 %.

 

Pod koniec III kwartału 2022 r. łączna liczba pozwów „frankowych” przeciwko mBank wynosiła 16 861, co oznacza, że w samym III kwartale przybyło ich 1 160, a w II kwartale 1 282. Co istotne, na dzień 30 września 2022 r. mBank otrzymał 1 338 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z czego 95 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 1 243 rozstrzygnięć było niekorzystnych.

 

Informujemy, iż Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów pozostających w sporze z mBank S.A. W EFEKCIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ NASI KLIENCI REGULARNIE UZYSKUJĄ WYROKI USTALAJĄCE NIEWAŻNOŚĆ UMÓW KREDYTU ZAWARTYCH Z MBANK ORAZ ZASĄDZAJĄCE ZWROT UISZCZONYCH RAT KAPITAŁOWO-ODSEKTKOWYCH.

 

Nadto, w ostatnich kliku tygodniach uzyskaliśmy aż pięć korzystnych wyroków w sprawach przeciwko mBank!

  1. wyrokiem z dnia 16 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 1645/20.

 

USTALIŁ, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy z podpisanej przez powodów i poprzednika prawnego pozwanego w 2008 roku o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan’’ waloryzowany kursem CHF, z powodu jej NIEWAŻNOŚCI.

 

Ponadto Sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 53 319,86 PLN oraz kwotę 21 274 ,40 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 października 2020 roku do dnia zapłaty;

 

Sąd obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

 

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

 

  1. wyrokiem z dnia 22 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 1526/20.

Sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powódki kwoty 106 875,36 PLN oraz 44 891,13 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od następujących kwot i terminów

  1. a) od 41 296,10zł i 38 685 CHF od 9 lutego 2021 roku
  2. b) od 60 204,26zł oraz 6206,03 zł od 20 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

 

Kosztami postępowania Sąd obciąża w całości pozwanego i z tego tytułu zasądza od niego na rzecz powódki 11 947 zł , wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

 

Wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym.

 

Sprawę prowadzi Maciej Korytek radca prawny.

  1. wyrokiem z dnia 30 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie prowadzonej pod sygnaturą I C 2613/21.

 

USTALIŁ, że zawarta we wrześniu w 2007 roku z pozwanym Umowa o Kredyt Hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF jest NIEWAŻNA.

 

Ponadto Sąd ZASĄDZIŁ na rzecz powodów 50 945 ,91 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

 

USTALIŁ, że umowa zawarta w 2008 roku z pozwanym o Kredyt Hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF jest NIEWAŻNA

Ponadto Sąd ZASĄDZIŁ na rzecz powodów 223 703 ,46 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

 

Kosztami postępowania Sąd obciążył pozwanego w CAŁOŚCI i z tego tytułu zasądził na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

 

W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

 

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski.

 

  1. wyrokiem z dnia 10 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Maria Prusinowska w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 1644/20.

USTALIŁ, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF podpisanej przez powodów i poprzednika prawnego pozwanego BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2008 roku, z powodu jej NIEWAŻNOŚCI.

 

Ponadto Sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 123 114,65 PLN oraz kwotę 45 288 ,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 29 września 2020 roku do dnia zapłaty;

 

Sąd w CAŁOŚCI obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 864,30 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

 

Wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym.

 

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

 

  1. wyrokiem z dnia 31 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 259/21.

USTALIŁ, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2007 r. przez powodów a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na jej NIEWAŻNOŚĆ.

 

Ponadto Sąd ZASĄDZIŁ na rzecz powodów 85 131, 03 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty oraz 45.610,52 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

 

Kosztami procesu Sąd obciążył pozwanego i w związku z tym zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 zł, w tym 10 800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

 

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo.

Sprawę prowadzi Maciej Korytek radca prawny.

 

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

 

Klientom gratulujemy sukcesu!

Beata Strzyżowska radca prawny

MBANK W ZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ – KANCELARIA ZDOBYWA 5 NOWYCH WYROKÓW!