KWARTET PRZECIWKO MBANK!

22 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

kolejny raz przychodzimy do Państwa z korzystnymi wyrokami uzyskanymi na rzecz naszych klientów! Nasi klienci domagają się tego, aby o nich informować. My natomiast jesteśmy przepełnieni dumą, iż kolejni konsumenci mogą liczyć na ochronę prawną i sprawiedliwość! Cieszy nas również fakt, iż prowadzone przez nas działania spełniają oczekiwania nasze i naszych klientów! 

Stąd z ogromną radością informujemy o czterech korzystnych wyrokach wydanych w sprawach prowadzonych przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie! 

 

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 8 maja 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze I C 849/22, w składzie SSO Joanna Jurkiewicz przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych “mPlan” zawartej w 2007 roku pomiędzy powodem, a pozwanym bankiem oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powoda kwotę 185 496,74 PLN oraz kwotę 85 803,51 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił.

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Paweł Głuchowski aplikant radcowski.

 

2. Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny, w składzie SSO Katarzyna Jelewska - Sterczała wyrokiem z dnia 2 maja 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I C 1380/20 przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów:

  1. kwotę 34 251,99 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 października 2020 roku do dnia zapłaty;
  2. kwotę 42 620,47 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 października 2020 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił.

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W niniejszej sprawie, z uwagi na wcześniejszą spłatę przez powodów całości kredytu, w pozwie dochodziliśmy jedynie ZAPŁATY, a nie jak w większości przypadków USTALENIA oraz ZAPŁATY.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny

 

3.Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze XII C 695/22, w składzie SSO Dominik Sękowski przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych “Multiplan” zawartej pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem w 2006 roku oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów kwotę 188 808,22 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 25 maja 2022 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił.

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 14 517 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mateusz Brembor radca prawny.

 

4.Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze I C 1315/22, w składzie SSO Agnieszka Dutkiewicz przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględnił w całości powództwo o zapłatę i ustalenie oraz:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych “Multiplan” zawartej pomiędzy powodami, a BRE bankiem S.A. w Warszawie, (poprzednikiem prawnym pozwanego) w 2008 roku oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów kwotę 55 399,59 PLN PLN oraz kwotę 16 334,79 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 4 października 2022 roku do dnia zapłaty.

W przedmiotowej sprawie sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia argumentując to faktem, iż  zgodnie z teorią tzw. dwóch kondykcji, w przypadku następczej nieważności umowy, po obu jej stronach występują dwa niezależne od siebie roszczenia o zwrot świadczeń nienależnie spełnionych. Konsekwencją powyższego było uwzględnienie roszczenia głównego o zapłatę, w kwocie wskazanej przez powodów.

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca Prawny oraz Paweł Głuchowski aplikant radcowski.

Wyroki są nieprawomocne.

Klientom gratulujemy sukcesu!

Beata Strzyżowska radca prawny

KWARTET PRZECIWKO MBANK!