KOMUNIKAT UKNF- KREDYTODAWCY MUSZĄ INFORMOWAĆ KREDYTOBIORCÓW O NALEŻNYCH IM ŚRODKACH

Szanowni Państwo, informujemy, iż 9 lipca 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport z przeprowadzonej analizy mającej na celu sprawdzenie stosowania przez wybrane podmioty obowiązku zawartego w artykule 52 ustawy o kredycie konsumenckim.
 
Wskazany wyżej przepis przewiduje, iż kredytodawca zobowiązany jest do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Wartym zauważenia w rozstrzyganym przepisie jest fakt, iż pojęcie rozliczenia powinno być rozumiane w kategoriach prawnych jako spełnienie świadczenia, do którego zobowiązany jest kredytodawca, nie zaś wyłącznie rozliczenie rachunkowe. Oznacza to, że podmiot udzielający kredytu powinien w terminie 14 dni od dnia przedterminowej spłaty zwrócić środki pieniężne z tytułu rozliczenia kredytu. W sytuacji, gdy kredytodawcy nie jest znany numer rachunku, na który mają zostać przelane środki, powinien on zwrócić się do kredytobiorcy celem uzyskania niezbędnych do tego informacji lub skorzystać z innej formy zwrotu środków pieniężnych, jak przykładowo przekaz pocztowy.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy, znajdującej się na stronie - https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty..., UKNF stwierdził, iż co do zasady kredytodawcy pozostawiają kwoty rozliczenia na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorców. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy, zobowiązany do zwrotu zazwyczaj kontaktował się w formie telefonicznej lub listownej w celu ustalenia sposobu przekazania środków. Jednakże badania wykazały, iż pojawiały się sytuacje, w których kredytodawca nie inicjował takiego kontaktu.
 
W związku z powyższym, UKNF oczekuje, iż w ramach dobrej praktyki rynkowej kredytodawcy wprowadzą odpowiednie rozwiązania wewnętrzne, które zniwelują potencjalne ryzyko braku informowania kredytobiorców o zwrocie należnych im środków.
 
Tomasz Ziarkowski asystent prawny, Małgorzata Antropik radca prawny
KOMUNIKAT UKNF- KREDYTODAWCY MUSZĄ INFORMOWAĆ KREDYTOBIORCÓW O NALEŻNYCH IM ŚRODKACH