KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A.

Szanowny Państwo,
miło nam poinformować, iż w dniu 19 listopada 2021 roku w sprawie naszego Klienta przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny i stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 183 592,73 PLN oraz 56 779,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził koszty procesu od banku na rzecz klienta w kwocie 11 817 PLN (XII C 1524/20).

W ustnych motywach wydanego wyroku Sąd podkreślił, że umowa w sposób bardzo istotny narusza zasady współżycia społecznego, bowiem pozwany bank wprowadził do umowy kredytu szereg rozwiązań zabezpieczających jego interesy przed stratą, przy czym po stronie powodowej takich mechanizmów nie zastosowano. Sytuacja ta doprowadziła zatem do tego, że saldo kredytu rosło w sposób nieograniczony.

Co istotne również, bank nie dopełnił względem strony powodowej obowiązków informacyjnych, gdyż samo stwierdzenie w treści dokumentów związanych z umową o pouczeniu konsumenta o ryzyku kursowym nie jest w tym wypadku wystarczające.

Ponadto w ocenie sądu nie doszło do przedawnienia żadnych roszczeń z uwagi na fakt, że momentem adekwatnym dla wymagalności roszczenia jest jednoznaczny komunikat ze strony konsumenta, że godzi się on na ustalenie nieważności umowy.

Sąd podkreślił przy tym, że wadliwie skonstruowanej umowy kredytu nie dałoby się uzupełnić żadnymi innymi przepisami, w szczególności postanowieniami ustawy antyspredowej, czy też przepisem, który umożliwia zastosowanie kursu średniego NBP, gdyż te regulacje nie obowiązywały w dacie zawarcia umowy.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A.