KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 15 lipca 2021 roku w sprawie naszego klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 514 479,11 PLN oraz 5 478,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po uprawomocnieniu się wyroku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 15 097 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (XVIII C 1266/19). 

Co istotne w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż umowa jest nieważna z uwagi na brak konsensusu stron dotyczącego kwoty kredytu. Wysokość zobowiązania powoda względem banku powinna być bowiem ściśle wyrażona w walucie indeksacji. W niniejszej sprawie kwota ta była określona tylko w złotówkach, zatem nie wyrażała zobowiązania powoda względem banku. Podstawą ustalenia nieważności umowy było również obarczenie wyłącznie konsumenta nieograniczonym ryzykiem kursowym oraz naruszenie przepisów o waloryzacji prowadzące do nierównowagi kontraktowej stron umowy.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny
KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.