KARA DLA BANKU BPH

W komunikacie z dnia 1 lutego 2021 r. Prezesa UOKiK poinformował o wydaniu decyzji w sprawie uznania za niedozwolone klauzule spreadowe stosowane przez bank BPH w aneksach do umów o kredyt hipoteczny oraz o nałożeniu kary pieniężnej. W ocenie Prezesa UOKiK postanowienia stosowane przez bank BPH nieprecyzyjnie określają zasady ustalania kursów walut obcych, na podstawie których obliczana jest rata kredytu.

Tym samym za niedozwolone uznane zostały postanowienia, zgodnie z którymi stosowane przez bank BPH kursy walut ustalane są w oparciu o „ostatni średni kurs rynkowy”, który stanowi sumę kursów kupna i sprzedaży walut dostępnych na stronie Reuters podzielonych przez dwa. Kwestionowane postanowienia określają w sposób praktycznie niemożliwy do zweryfikowania przez konsumenta zasady ustalania kursów walut. W praktyce bank może podać dowolną wysokość raty, a konsument nie jest w stanie zweryfikować czy została ona prawidłowo obliczona.

Niedozwolone są również te postanowienia, zgodnie z którymi kursy walut mogą być zmieniane nieokreśloną ilość razy. Tym samym konsument nie wie, ile konkretnie kursów będzie obowiązywać danego dnia oraz o której godzinie będą one publikowane. Istnieje więc przypuszczenie, że bank będzie narzucać konsumentom takie kursy waluty, które będą dla banku najkorzystniejsze.

Prezes UOKiK zakazał stosowania kwestionowanych klauzul oraz nałożył na bank BPH karę w wysokości 478 242 zł. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, bowiem bank może się od niej odwołać do sądu. Nie mniej jednak po uprawomocnieniu się decyzji bank będzie musiał powiadomić o niej konsumentów i poinformować, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące. Ułatwi to wówczas konsumentom dochodzenia swoich roszczeń w procesach sądowych.

KARA DLA BANKU BPH