FRANKOWICZU, TAK MOŻE I POWINNA WYGLĄDAĆ TWOJA UGODA!

Szanowni Państwo, spieszę donieść, iż dnia 8 października 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie przeciwko TU EUROPA na Życie S.A. o zapłatę z tytułu nieważnej polisolokaty nasz klient zawarł bardzo korzystną ugodę z pozwanym towarzystwem.

Ugoda opiewa na 90% dochodzonej przez klienta kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy składkami zapłaconymi przez klienta, a wypłaconymi świadczeniami przez towarzystwo po rozwiązaniu polisolokaty. Nadto, przewiduje zwrot na rzecz klienta prawie 90 % kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.

Warto dodać, że powyższa ugoda została zawarta przed sądem odwoławczym, albowiem sąd I instancji oddalił powództwo naszej klientki. To już kolejna ugoda sądowa w sprawie polisolokaty zawarta dla naszego klienta na bardzo podobnych, korzystnych warunkach.

Zatem wszystko wskazuje na to, że ugody z instytucjami finansowymi mogą być korzystne dla konsumenta. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby takie warunki ugody jak w tej sprawie, stały się warunkami modelowymi również w sprawach frankowych. Zwłaszcza, że zarówno powództwa w sprawach roszczeń dochodzonych z polisolokat, jak też z umów kredytu powiązanego z walutą, mają swoją podstawę w przepisach nieważnościowych. Skala naruszeń jest więc bardzo podobna.

Gratuluję obu stronom, ugoda to zawsze najkorzystniejsze rozwiązanie dla zwaśnionych przeciwników! Również, wyłącznie takich ugód życzę wszystkim kredytobiorcom, bo jak widać MOŻNA !!!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny

FRANKOWICZU, TAK MOŻE I POWINNA WYGLĄDAĆ TWOJA UGODA!