FIKCJA UGÓD FRANKOWYCH PROPONOWANYCH PRZEZ PKO BP!

Drodzy Państwo, w ostatnich dniach głośno zrobiło się na temat programu ugód dla kredytobiorców frankowych, z którymi ruszył bank PKO BP. Z oficjalnych komunikatów dowiadujemy się, że jest to odpowiedź na rzekome oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu CHF, jednak mając na uwadze treść propozycji nie można ocenić jej inaczej niż jako kolejną próbę wmanewrowania konsumenta przez bank w karkołomne dla niego rozwiązanie.

Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja?

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że program ugód tak promowany przez bank PKO BP, jest co do zasady FIKCJĄ, W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW, KTÓRZY WYTOCZYLI JUŻ PROCES PRZECIWKO BANKOWI w związku z toksycznym produktem. Zgodnie bowiem z Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF, Sąd Polubowny może odmówić wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Sąd Polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd. Na infolinii uruchomionej przez Sąd Polubowny przy KNF otrzymaliśmy również potwierdzenie, że konsumenci c, wykluczeni są z programu ugód.

Czy wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF jest dla konsumentów korzystniejsze, niż wystąpienie ze swoim roszczeniem na drogę sądową?

ZDECYDOWANIE NIE.

1. Po pierwsze – korzyści dla konsumenta w przypadku unieważnienia umowy przez sąd powszechny są nieporównywalne z ewentualnymi korzyściami, jakie konsument może uzyskać w związku z zawarciem takiej ugody (osobiście uzyskuje dla swoich klientów tylko pozytywne wyroki).

2. Po drugie - należy mieć na uwadze sformalizowaną i pomimo zapewnień sektora bankowego, długą ścieżkę, jaka czeka konsumenta w związku z rozpoczęciem i trwaniem postępowania mediacyjnego przy Sadzie Polubownym KNF.

3. Po trzecie - POWAŻNE I UZASADNIONE ZASTRZEŻENIA ORAZ WĄTPLIWOŚCI BUDZĄ MEDIATORZY Sądu Polubownego przy KNF, a także zasady i tryb ich wyłaniania. W ostatnich miesiącach kilkukrotnie lista ta była uzupełniania właśnie na potrzeby tworzonego przez bank PKO BP programu ugód i WIĘKSZOŚĆ MEDIATORÓW SWOJĄ WIEDZĘ NT. KREDYTÓW DENOMINOWANYCH CZY INDEKSOWANYCH DO WALUTY OBCEJ CZERPIE ZE SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KNF. Inną grupę mediatorów tworzą osoby, które są lub byli pracownikami UKNF, NBP czy Prokuratorii Generalnej bądź są związani szeroko rozumianym sektorem bankowym. Inne osoby to absolwenci kierunków niezwiązanych z prawem czy administracją.

4. Po czwarte – należy mieć również na uwadze konsekwencje podatkowe, z jakimi kredytobiorcy przyjdzie się zmierzyć w przypadku zdecydowania się na zawarcie ugody z bankiem. CAŁY PRZYCHÓD, KTÓRY OSIĄGNĄ DZIĘKI UGODZIE I PRZEWALUTOWANIU KREDYTU, POWINIEN BYĆ OPODATKOWANY STAWKAMI 17 I 32 %. Choć stan na dziś jest taki, że kredytobiorcy, którzy zawrą ugodę z bankiem, mogą być zwolnieni z tego podatku dochodowego (o ile tylko kredyt zaciągnęli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a do tego nie korzystali z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe) jednak rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów, które na to pozwala obowiązuje jedynie do końca 2021 r. Tymczasem, jak szacuje sam Prezes PKO BP, proces zawierania ugód może potrwać 2-3 lata, bo przecież Sąd Polubowny przy KNF, który będzie te sprawy załatwiał, ma swoją przepustowość, a teoretycznie zaproponowane ugody dotyczą nawet 100 000 klientów banku.

Podkreślenia również wymaga, że propozycje ugodowe – na analogicznych zasadach, składane są przez banki podczas procesu sądowego, i nie jest to ŻADNE INNOWACYJNE rozwiązanie dla kredytobiorcy frankowego. W procesie sądowym, sprawa może zostać również skierowana do mediacji, którą będzie prowadził mediator sądowy, a przede wszystkim konsument ma możliwość zmierzenia się z ugodą na linii pełnomocnik konsumenta – pełnomocnik banku, co znacznie przyspiesza prowadzenie ewentualnych rozmów ugodowych i stawia konsumenta w zdecydowanie lepszej pozycji.

Dlatego też, drogi konsumencie, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z prywatnego programu ugód, zastanów się, czy naprawę chcesz, aby o Twoich losach decydował nie sąd lecz pracownik UKNF czy NBP lub magister filozofii czy wojsk lądowych?

Beata Strzyżowska radca prawny

FIKCJA UGÓD FRANKOWYCH PROPONOWANYCH PRZEZ PKO BP!