EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych reguluje wyegzekwowanie roszczeń alimentacyjnych od cudzoziemca przeciwko któremu wydano wyrok alimentacyjny przed polskim sądem.

Rozporządzenie wskazuje, iż orzeczenia sądowe, pochodzące z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mogą być wykonywane w każdym innym państwie członkowskim, w taki sam sposób, jak tytuły egzekucyjne wydane w tym ostatnim państwie. Nie ma wówczas potrzeby uprzedniego przeprowadzania odrębnego postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności w państwie, gdzie orzeczenie lub inny tytuł ma być przedmiotem wykonania.

Co istotne, sądem właściwym w sprawie egzekucji alimentów, jest sąd polski według miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów i do niego należy złożyć wniosek wszczynający egzekucję poza granicami kraju.

Ogromnym ułatwieniem dla wierzycieli jest okoliczność, iż alimenty mogą być egzekwowane nawet jeśli wierzyciel nie zna adresu dłużnika. Jedyne potrzebne informacje to kraj, w którym dłużnik przebywa oraz ostatni znany adres. Organ w państwie, do którego trafi wniosek o odzyskanie należności alimentacyjnych, podejmuje we własnym zakresie działania, mające na celu ustalenie dokładnego miejsca pobytu dłużnika, nie obciążając wierzyciela jakimikolwiek kosztami. Właściwy organ centralny w państwie, do którego został przekazany wniosek, może ponadto podjąć działania mające na celu ustalenie dochodów lub majątku dłużnika, co przecież jest najważniejszym czynnikiem skuteczności egzekucji.

Dzięki regulacjom unijnym, procedura egzekucji alimentów jest więc znacznie uproszczona i powinna zachęcać osoby uprawnione do uzyskania roszczeń nawet jeśli zobowiązany przebywa poza granicami Polski.

Adrianna Garsztka asystentka prawna, Przemysław Nowaczyk adwokat

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ