DECYZJA BFG O PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI IDEA BANK A ZABEZPIECZENIE I EGZEKUCJA

Minęło już parę dni dni od ogłoszenia przez BFG decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank i nieprzejęciu przez bank Pekao zobowiązań klientów Idea Bank związanych z dystrybucją obligacji GetBack.
 
Skarga na tę decyzję została przez Kancelarię w dniu 7 stycznia 2021 r. skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z niecierpliwością oczekujemy wyroku w tej sprawie, który powinien zapaść stosunkowo szybko (WSA MA 30 DNI NA ROZPOZNANIE SKARGI OD JEJ OTRZYMANIA OD BFG).
 
Nie mniej, istotne jest również pochylenie się nad skutkami przedmiotowej decyzji w kontekście roszczeń obligatariuszy GetBack, którzy nabyli obligacje za pośrednictwem Idea Bank i którzy uzyskali w procesie zabezpieczenie swoich roszczeń i wykonali je w drodze egzekucji.
 
W zdecydowanej większości postępowań prowadzonych w imieniu naszych Klientów, Kancelaria uzyskała postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń, poprzez zajęcie wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym Idea Bank – o sukcesach tych informowaliśmy Państwa na bieżąco. Obecnie, zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 4 ustawy o BFG, postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji (tutaj Idea Bank w restrukturyzacji) wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu. Również w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.
 
Jest to fundamentalny skutek wprowadzenia Idea Bank w przymusową restrukturyzację, o którym ani BFG ani KNF w swoich oficjalnych komunikatach nie informuje.
 
A co stanie się z opłatą egzekucyjną, która została uiszczona przez powoda - wierzyciela w celu wykonania zabezpieczenia – przypomnijmy że wynosi ona 5% wartości zabezpieczenia?
 
Na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 kpc, z uwagi na umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych, które zostały wszczęte w stosunku do Idea Bank przed 31 stycznia 2020 r., OPŁATA STOSUNKOWA PODLEGA ZWROTOWI A KOMORNIK OBCIĄŻY OBLIGATARIUSZA GETBACK JEDYNIE KWOTĄ 150 ZŁ (patrz art. 29 ust. 4 ustawy o kosztach komorniczych).
 
Mając na uwadze wiele kontrowersyjnych skutków związanych z przejęciem Idea Bank, w szczególności w stosunku do obligatariuszy GetBack, powyższa informacja o zwrocie opłaty egzekucyjnej jest pozytywnym aspektem w całym zamieszaniu związanym z decyzją BFG.
 
Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, Kancelaria opracowuje nową strategię, dostosowując ją do „rzeczywistości” z jaką mamy do czynienia po 31 grudnia 2020 r., która już w najbliższym czasie zostanie przedstawiona zarówno Klientom Kancelarii jak i wszystkim zainteresowanym osobom.
 
Beata Strzyżowska, radca prawny, Marzena Świniarska, radca prawny
DECYZJA  BFG O PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI IDEA BANK A ZABEZPIECZENIE I EGZEKUCJA