CZTERY WYGRANE PRZECIW BNP PARIBAS!

2 kwietnia 2024 r.

CZTERY WYGRANE PRZECIW BNP PARIBAS!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o czterech kolejnych wygranych w sprawach naszych klientów prowadzonych przeciwko bankowi BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie!

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. akt: XVIII C 2240/21 przeciwko BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w składzie SSO Ewa Pijańska;

ZASĄDZIŁ od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 861 291,61 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia zapłaty z tytułu roszczenia w zw. z umową kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej między powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie w 2006 roku;

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 868 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Adam Torzewski adwokat.

 

2. Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 12 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. akt: I C 1014/21 przeciwko BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w składzie SSO (del.) Tomasz Bebejewski

USTALIŁ nieważność umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej między powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie w 2009 roku;

ZASĄDZIŁ od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 88 129,53 PLN oraz 96 002,20 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty;

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zastrzegł, iż zapłata ww. kwot nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów zwrotu na rzecz pozwanego banku kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich sumy kwot zasądzonych niniejszym wyrokiem lub zabezpieczeniu roszczenia o zwrot tej kwoty;

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 800 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

 

3. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 1 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. akt: XVIII C 2557/22 przeciwko BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz

USTALIŁ nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w 2006 roku;

ZASĄDZIŁ od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 189 057,62 PLN oraz 92 936,63 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 lutego 2023 roku do dnia zapłaty;

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

 

4. Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 roku, w sprawie o sygn. akt: I C 1745/21 przeciwko BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w składzie SSO Urszula Jabłońska – Maciaszyk  

USTALIŁ nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w 2007 roku;

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powoda kwoty 154 424,23 PLN oraz 48 136,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 listopada 2021 roku do dnia zapłaty;

Kosztami procesu sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

Klientom gratulujemy sukcesów!

Beata Strzyżowska radca prawny.