COVID 19 A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wystąpienie epidemii COVID-19 wywiera istotne piętno nie tylko na codzienne życie każdego z nas, ale także wpływa negatywnie na działalność przedsiębiorców. W szczególności jest to widoczne w odniesieniu do wykonawców w umowach o zamówienia publiczne. Nierzadko zdarza się bowiem, że w następstwie wprowadzenia ograniczeń związanych z COVID-19 wykonanie takiej umowy grozi wykonawcy poniesieniem straty lub wręcz staje się ono niemożliwe.


Powstaje zatem pytanie co dalej robić. Wychodząc naprzeciw stronom umowy o zamówienia publiczne, ustawodawca wskazał w art. 15r ust. 1 ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, że strony takiej umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.


W konsekwencji, stwierdzenie wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy upoważnia strony do dokonania zmiany jej postanowień w trybie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Tym niemniej, pamiętać należy, że wprowadzając wspomniany art. 15r ustawodawca przesądził jedynie, że okoliczności związane z COVID-19 stanowią okoliczności, których nie można było przewidzieć. Dopuszczalność zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne wymagać będzie wykazania zatem także wpływu owych okoliczności na możliwość jej wykonania oraz konieczności dokonania konkretnych zmian.


Działania podejmowane przez ustawodawcę celem ułatwienia stronom umowy o zamówienie publiczne dokonania zmiany jej postanowień ocenić należy jak najbardziej pozytywnie. Bez wątpienia ułatwią one stronom takiej umowy możliwość dojścia do porozumienia odnośnie zmian jakie powinny zostać wprowadzone. Czy rozwiązania wprowadzone przez ustawodawcę będą wystarczające, okaże się w przyszłości.

Kamil Jurkowski, radca prawny

COVID 19 A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE