7 WYGRANYCH PRZECIW MILLENNIUM!

3 czerwca 2024 r.

7 WYGRANYCH PRZECIW MILLENNIUM!

Szanowni Państwo,

z ogromną radością informujemy o siedmiu korzystnych wyrokach w sprawach prowadzonych przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie!

 

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz, wyrokiem z dnia 21 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 1579/22 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami w 2008 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 186 43,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia zapłaty;

ODDALIŁ powództwo w pozostałym zakresie.

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 14 551 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Adam Torzewski adwokat.

 

2. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała, wyrokiem z dnia 20 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XV C 1044/22 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami w 2007 roku, z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz strony powodowej kwotę 100 348,86 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 9 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty;

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów kwotę 20.723,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty.

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 934 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.


3. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Szajda, wyrokiem z dnia 8 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 1181/22 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu, zawartej między stronami w 2007 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 78 382,11 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 2 września 2022 roku do dnia zapłaty;

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Adam Torzewski adwokat.

 

4. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Urszula Jabłońska-Maciaszczyk, wyrokiem z dnia 2 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1888/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami w 2008 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 153 927,11 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 20 370 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty

ODDALIŁ powództwo w pozostałym zakresie.

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

 

5. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Rafał Schmidt, wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III C 307/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 515 390,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od kwoty 373 390,89 PLN od dnia 12 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 142 571,12 PLN od dnia 13 marca 2023 roku do dnia zapłaty

ODDALIŁ wniosek powodów o przyznanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości potrójnej stawki minimalnej, a także nie obciążył powodów kosztami procesu w zakresie cofniętego żądania ustalającego (wynikającego z wcześniejszej całkowitej spłaty umowy kredytu).

Kosztami postępowania Sąd obciążył Bank w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

 

6. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak, wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 765/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 268 969,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 9 maja 2023 roku do dnia zapłaty;

ODDALIŁ powództwo w pozostałym zakresie.

Kosztami postępowania sąd obciążył Bank w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.


7. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska, wyrokiem z dnia 27 marca 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3766/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz na rzecz strony powodowej łączną kwotę 10 872,12 PLN oraz 79 166,30 CHF, w tym:

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powódki:

- 5 436,06 PLN

- 39 583,15 CHF

- 3 646,07 PLN

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od kwoty 31 202,62 CHF oraz od kwoty 3 646,07 PLN od dnia 04 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 8 380,53 CHF i od kwoty 5 436,06 PLN od dnia 25 września 2021 roku do dnia zapłaty

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powoda:

- 5 436,07 PLN

- 39 583,15 CHF

- 3 646,07 PLN

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od kwoty 31 202,62 CHF i od kwoty 2 825,93 PLN od dnia 04 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 6 256,21 PLN i od kwoty 8 380,53 CHF od dnia 25 września 2021 roku do dnia zapłaty;

ODDALIŁ powództwo w pozostałym zakresie;

Sąd ustalił, że strona pozwana powinna zwrócić powodom całość poniesionych przez nich kosztów procesu, w tym wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w wysokości stawki minimalnej, przy czym szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawia Referendarzowi sądowemu.

Sprawę prowadzi Szymon Bajerowski adwokat.

Powyższe wyroki są nieprawomocne

Klientom dziękujemy za zaufanie i gratulujemy sukcesów!