4X NIEWAŻNOŚĆ UMOWY Z PKO BP SA!!

Szanowni Państwo,

z ogromną radością informujemy, że w ostatnim czasie uzyskaliśmy aż 4 korzystne wyroki w sprawach przeciwko PKO BP SA.

 

  1. Wyrokiem z dnia 16 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XVIII C 894/21

USTALIŁ, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta 26 kwietnia 2008 roku jest NIEWAŻNA oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 111 141,68 PLN oraz 246,88 CHF wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 9 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty. Co więcej, Sąd obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10 800 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ocenie sądu bank miał obowiązek przedstawić powodowi rzetelną symulację uwzględniającą skonkretyzowane i indywidualne warunki spornej umowy. Symulacja taka powinna mieć na celu przestawienie powodowi ryzyka związanego z potencjalnym wzrostem wartości CHF w stosunku do PLN. Taka symulacja nie została jednak przeprowadzona. Sąd ustalił, że gdyby powód otrzymał informację o potencjalnym ryzyku, nie zdecydowałby się na zawarcie takiej umowy.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny

 

  1. Wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 2863/21

USTALIŁ, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy WŁASNY KĄT HIPOTECZNY z dnia 25 maja 2006 roku z powodu nieważności tej umowy.

ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 196 905,12 PLN oraz 2639,89 CHF wraz ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 lipca 2021 do dnia zapłaty oraz od dnia 24 maja 2022 roku do dnia zapłaty. Ponadto Sąd obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego  na rzecz powodów kwotę 11 868 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd podzielił niemal wszystkie argumenty strony powodowej, w związku z czym powództwo zostało uwzględnione niemal w całości.

Sprawę prowadzi Marzena Świniarska radca prawy

 

  1. Wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Godlewska w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XVIII C 1329/20

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów kwotę 160 643,67 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2021 do dnia zapłaty. Co więcej, kosztami procesu obciążył W CAŁOŚCI pozwanego, a ich szczegółowe rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sprawę prowadzi Maciej Korytek radca prawny

 

  1. Wyrokiem z dnia 31 Października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XXVIII C 1184/21

ZASADZIŁ od pozwanego banku PKO SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 218 298, 80 CHF oraz kwotę 10 619,68 PLN tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 5 maja 2021 do dnia zapłaty, a także

ZASĄDZIŁ od pozwanego banku PKO SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda całość kosztów procesowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w kwocie świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty

W ocenie sądu umowa zawarta pomiędzy powodem a pozwanym bankiem zawierała niedozwolone postanowienia umowne w zakresie w jakim przewiduje zastosowanie kursu ustalonego przez bank w aktualnej Tabeli Kursów do przeliczenia środków kredytu na złote przy wypłacie, a także w zakresie, w jakim przewiduje zastosowanie kursu sprzedaży obowiązującego w banku na podstawie Tabeli Kursów z dnia spłaty zobowiązania do obliczenia wysokości raty spłaty. W ten sposób kredytobiorca narażony był na arbitralność decyzji banku

Sprawę prowadzi Magdalena Świder radca prawny.

Wszystkie wyroki są nieprawomocne. 

Klientom serdecznie gratulujemy sukcesów!
4X NIEWAŻNOŚĆ UMOWY Z PKO BP SA!!