2x NIEWAŻNOŚĆ PRZECIWKO RAIFFEISEN

20 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie uzyskaliśmy dwa korzystne wyroki w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Wyrokiem z dnia 4 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XVIII C 937/21

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu zawartej w 2008 roku między powodami, a Raiffeisen Bank International AG oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powoda kwoty:
1. 120 216,27 PLN oraz 47 428,37 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lipca 2018r. roku do dnia zapłaty. 
2. 11 144,30 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 października 2022r. do dnia zapłaty.
3. 40 072,08 PLN oraz 25 451,17 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 3 lipca 2018r. do dnia zapłaty.
4. 11 144 PLN, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 października 2022r. do dnia zapłaty.

Sąd w CAŁOŚCI obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 zł, w tym kwotę 10 800,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sąd w pełni podzielił argumentację strony powodowej, iż postanowienia umowy kredytu kształtowały prawa i obowiązki powoda w sposób sprzeczny i rażąco naruszający jego interes jako konsumenta. W ocenie Sądu postanowienia te narażały kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko kursowe, o którym nie był dostatecznie poinformowany przez Bank. Informacja, jaką pozwany udzielił stronie powodowej była w ocenie Sądu niewystarczająca.

Sprawę prowadzi Maciej Korytek radca prawny.

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wieczorek w sprawie prowadzonej pod sygnaturą I C 1457/20

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu zawartej w 2008 roku między powodami, a Raiffeisen Bank International AG oraz

ZASĄDZIŁ od pozwanego banku na rzecz powoda kwoty:

1. 248 947,42 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 6 listopada 2020 roku do dnia zapłaty. 
2. 61 613,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 1 lutego 2022 roku do dnia zapłaty.
3. 123 823,28 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo. 

Sąd w CAŁOŚCI obciążył pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 17 334 PLN.

W ocenie Sądu roszczenie powodów dotyczące nieważności umowy zostało prawidłowo sformułowane. Sąd zauważył, iż w umowie kredytu oznaczona była wyłącznie wysokość świadczenia banku, nie została natomiast określona wysokość zobowiązania po stronie kredytobiorców. Ponadto, w ocenie Sądu bank miał obowiązek przedstawić stronie powodowej rzetelną symulację uwzględniającą skonkretyzowane i indywidualne warunki spornej umowy. Symulacja taka powinna mieć na celu przedstawienie powodowi ryzyka związanego z potencjalnym wzrostem wartości CHF w stosunku do PLN. Taka symulacja nie została jednak przeprowadzona. Sąd ustalił, że gdyby powód otrzymał informację o potencjalnym ryzyku, nie zdecydowałby się na zawarcie takiej umowy. W efekcie umowę należy uznać za nieważną w całości.

Sprawę prowadzi Maciej Korytek radca prawny.

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

Klientom gratulujemy sukcesu!

Beata Strzyżowska radca prawny

 

 

2x NIEWAŻNOŚĆ PRZECIWKO RAIFFEISEN