Polisolokaty

W ramach działu finansowego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące tzw. polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W momencie ich oferowania przez różne instytucje na szeroką skalę, konsumenci nie byli w stanie przewidzieć z czym wiąże się zawarcie takiej umowy.

W rzeczywistości były to bardzo skomplikowane produkty inwestycyjne, zawierające w sobie niezrozumiałe dla konsumenta mechanizmy. Po zerwaniu polisolokaty okazywało się, że konsument musi zapłacić bardzo wysoką opłatę likwidacyjną lub też kapitał wypłaty pozostaje znacznie niższy niż suma składek wpłaconych przez konsumenta. W sprawach tych bardzo często dochodziło też do nieprzestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków informacyjnych.

Nasz zespół opracował strategię działania umożliwiającą dochodzenia roszczeń na rzecz posiadaczy polisolokat. W ramach naszej argumentacji wskazujemy, że umowy te nie określały prawidłowo wysokości sumy ubezpieczenia, nie zapewniały konsumentowi faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, a także były zawierane na podstawie wzorców umownych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, niejasnych, nieczytelnych i niezrozumiałych. Powództwo opieramy nie tylko na abuzywności postanowień umownych o opłacie likwidacyjnej, ale również na nieważności polisolokat ze względu na brak podstawowych elementów umowy ubezpieczenia.

Reprezentujemy konsumentów w sporach przeciwko takim podmiotom, jak:

  • AEGON TU na Życie S.A.
  • Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  • Generali Życie T.U. S.A.
  • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń
  • TU EUROPA S.A.

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowujemy i składamy pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym. Pomoc prawna obejmuje staranne przygotowanie Klienta do rozprawy. Świadczymy też bieżące wsparcie i doradztwo w toku procesu.

Polisolokaty