RZECZNIK FINANSOWY STAJE W OBRONIE KLIENTÓW SANTANDER BANK

Dnia 12 listopada 2020 r., ukazał się komunikat Rzecznika Finansowego, w którym poinformował on o przystąpieniu do sprawy, w której klienci Santander Bank będą bronili się przed roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Rzecznika ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku. Jest to szczególnie ważna informacja dla wszystkich konsumentów, którzy podjęli walkę o unieważnienie własnej umowy kredytowej, w tym dla Klientów Kancelarii.

Sprawa, w której Rzecznik zdecydował się wziąć udział dotyczy kredytu „Ekstralokum”. Kredytobiorcy wytoczyli przeciwko bankowi pozew z żądaniem zwrotu spłaconych rat kredytowych. W odpowiedzi na to żądanie, bank wystąpił wobec nich z roszczeniem o zwrot równowartości udzielonego kredytu oraz dodatkowo o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Rzecznik Finansowy zdecydował się na wstąpienie do sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. argumentując, że „przemawia za tym szczególny charakter sprawy oraz fakt, że rozstrzygnięcie może spowodować doniosłe skutki finansowe dla kredytobiorców”. Ponadto, Rzecznik wskazał, że za wstąpieniem do niniejszej sprawy przemawiają również względy prawne, gdyż umowa kredytowa będąca przedmiotem sporu zawiera klauzule waloryzacyjne stanowiące niedozwolone postanowienia umowne. W związku z tym, mając na uwadze kształtującą się obecnie prokonsumencką linię orzeczniczą polskich sądów istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że umowa ta zostanie uznana przez sąd za nieważną.

Bank podniósł tym samym zarzut potrącenia wypłaconego kapitału oraz w oparciu o art. 496 kodeksu cywilnego zastosował tak zwany zarzut zatrzymania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Według Rzecznika „realizacja takiego roszczenia bez wątpienia stałaby w rażącej sprzeczności z celem Dyrektywy 93/13 o nieuczciwych warunkach umownych oraz orzecznictwem TSUE. Mówią one wprost o sankcyjnym i odstraszającym celu udzielanej konsumentowi ochrony. Uzyskanie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank, który stosował niedozwolone postanowienia umowne, na pewno takich celów by nie realizowało”.
RZECZNIK FINANSOWY STAJE W OBRONIE KLIENTÓW SANTANDER BANK