KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XVIII Cywilny w składzie SSR del. Anna Mikołajczak postanowieniem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie z powództwa naszego klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA
 
poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas postępowania w ten sposób, że do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie wstrzymuje obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową i zobowiązuje pozwanego do powstrzymania się od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. (sygn. akt XVIII C 1423/20).
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny
KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.