Certyfikaty inwestycyjne

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów w zakresie posiadanych jednostek uczestnictwa (w tym certyfikaty W Investments) w funduszach zarządzanych m. in. przez dawny Trigon TFI czy FinCrea TFI. Kancelaria analizuje przypadek każdego konsumenta odrębnie, zarówno pod kątem pozwania jedynie wypłacalnych podmiotów, jak też szybkiego zakończenia sporu. W zależności od konfiguracji podmiotowej i stanu faktycznego, Kancelaria zakłada możliwość pozwania dystrybutorów pośredniczących w oferowaniu jednostek uczestnictwa w funduszach, depozytariuszy funduszu, jak też samego TFI.

Powództwo przeciwko TFI oraz depozytariuszom znajduje swoje podstawy przede wszystkim w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei dystrybutorzy odpowiadają wobec posiadacza jednostek uczestnictwa za wprowadzenie w błąd przy oferowaniu nabycia certyfikatów, co stanowi delikt oraz wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

W ramach naszej argumentacji wskazujemy, że TFI wykazywały się brakiem należytej staranności i rzetelnej oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy. Podmioty te nie oceniały prawidłowo ryzyka związanego z zarządzaniem funduszami, co uniemożliwiło odpowiednio wczesne zapobieżenie skutkom zagrażającym interesom uczestników funduszy inwestycyjnych.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla posiadaczy nierelewantnych certyfikatów inwestycyjnych. W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowujemy i składamy pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym. Świadczmy też bieżące wsparcie i doradztwo w toku procesu. Gruntownie przygotowujemy klienta do rozprawy tak, by mógł on stawić czoła przeciwnikowi z podniesioną głową.

Certyfikaty inwestycyjne